Algemene voorwaarden


MSS Quality Optics p/a MSS Advanced Technologies b.v.


Gebondenheid aan deze algemene voorwaarden


De koopovereenkomst komt tot stand indien door de koper een order bij MSS Advanced Technologies b.v. wordt geplaatst en deze order door MSS Advanced Technologies b.v. aan de koper is bevestigd, waarbij onder afstand van eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de koper deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Offertes

De door MSS Advanced Technologies b.v. gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft MSS Advanced Technologies b.v. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Aan door personeel van MSS Advanced Technologies b.v. namens deze met wederpartij gemaakte mondelinge afspraken kan de wederpartij eerst rechten ontlenen, indien deze afspraken door MSS Advanced Technologies b.v. schriftelijk aan haar zijn bevestigd. Een door MSS Advanced Technologies b.v. gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W.

De genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op moment van aanbieding voor MSS Advanced Technologies b.v. geldende inkoopprijzen en overige kostprijsbestanddelen, zoals invoerrechten, belastingen, heffingen en wisselkoersen.

Levertijd

MSS Advanced Technologies b.v. zal zich inspannen de zaken op opgegeven aflevertijd af te leveren. Een overeengekomen aflevertijd is echter géén fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper MSS Advanced Technologies b.v. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Overmacht

Van overmacht aan de zijde van MSS Advanced Technologies b.v. is sprake, indien MSS Advanced Technologies b.v. na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, defecten aan machinerieën, werkstaking en/of bedrijfsbezetting in het bedrijf van derden van wie MSS Advanced Technologies b.v. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk gaat betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van MSS Advanced Technologies b.v. ontstaan.

Verpakking en verzending

De zaken moeten behoorlijk verpakt (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

De zaken zullen door MSS Advanced Technologies b.v. bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Eigendomsovergang en risico

Het eigendom en het risico van de zaken gaan op de koper over bij aflevering.

Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt MSS Advanced Technologies b.v. zich de eigendom van de ter zake geleverde zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra deze aan al zijn verplichtingen jegens MSS Advanced Technologies b.v. heeft voldaan.

Reclames

De koper kan géén beroep meer doen op het feit, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij MSS Advanced Technologies b.v. daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.

Artikelen die afgeprijsd zijn en uitloopartikelen kunnen niet worden geretourneerd. Alleen bij technische defecten is dit mogelijk. Bij terugname wordt het volledige aankoopbedrag excl. verzendkosten alleen geretourneerd wanneer het artikel onbeschadigd is en in de originele onbeschadigde verpakking zit.

Betalingen

Indien niet anders is overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is koper in verzuim en heeft MSS Advanced Technologies b.v. recht om zonder sommatie of ingebrekestelling aan over het factuurbedrag rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente plus 1%, herleid tot een percentage per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.

Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn is voldaan.

Verkoop aan particulieren geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling. Indien een artikel niet tot de normale voorraad behoort, en voor de klant besteld dient te worden moet altijd het volledige bedrag worden vooruitbetaald.

Incassokosten

Ingeval van wanbetaling is de koper naast de hoofdsom en rente tevens verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien MSS Advanced Technologies b.v. bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze bedragen 18% over de éérste €. 5.000,-- van de hoofdsom en worden vervolgens berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Naast de verplichting van de koper de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, zal hij tevens het bedrag moeten vergoeden waarmee de in redelijkheid gemaakte proceskosten de te liquideren proceskosten overschrijden.

Indien MSS Advanced Technologies b.v. het faillissement van de koper aanvraagt, is deze buiten het hierboven genoemde eveneens de kosten van faillissementsaanvragen verschuldigd.

Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen wordt de overeenkomst met de koper ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

De koper is verplicht MSS Advanced Technologies b.v. op de kortst mogelijke termijn in kennis te stellen van een omstandigheid als bedoeld in lid 1, terwijl de koper tevens verplicht is de bewindvoerder, curator of deurwaarder in kennis te stellen van het door MSS Advanced Technologies b.v. gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door MSS Advanced Technologies b.v. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Geschillen

Geschillen zijn slechts onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter in het arrondissement waarin MSS Advanced Technologies b.v. is gevestigd, tenzij de Kantonrechter ter zake een zodanig geschil bevoegd is of de koper een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Nietigheid

Het feit dat één of meer van voorgaande voorwaarden ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of rechterlijke beslissing nietig zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.